Financiële kerncijfers

  

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld

 

2022

2021

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

1.095

1.081

Bedrijfskosten

 

927

912

Bedrijfsresultaat

 

168

169

Resultaat na belastingen

 

107

119

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

88

110

Investeringen in materiële vaste activa

 

579

465

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

181

256

    
  

30 juni 2022

31 december 2021

Totaal activa

 

10.212

10.209

Totaal eigen vermogen

 

4.471

4.470

Nettoschuldpositie1

 

2.981

2.559

  • 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen.