Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2019

2018

Netto-omzet

21

1.930

 

1.920

 

Overige baten

22

40

 

148

 
      

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

1.970

 

2.068

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-452

 

-424

 

Personeelskosten

24

-500

 

-500

 

Externe personeelskosten

24

-116

 

-137

 

Overige bedrijfskosten

25

-331

 

-343

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.399

 

-1.404

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-449

 

-409

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

257

 

241

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.591

 

-1.572

      

Bedrijfsresultaat

  

379

 

496

      

Financiële baten

27

 

17

 

20

Financiële lasten

28

 

-69

 

-66

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

1

 

3

Resultaat voor belastingen

  

328

 

453

      

Belastingen

29

 

-76

 

-119

      

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

252

 

334

      

Aandeel van derden in resultaat

  

1

 

-

      

Resultaat na belastingen

  

253

 

334

Het resultaat na belastingen 2019 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.