Analyse per segment

Algemeen

Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 8 (Operating segments) toe. Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot [2] van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Bedrijfsopbrengsten

        

Externe opbrengsten

1.835

1.773

220

197

-

-

2.055

1.970

Interne opbrengsten

7

10

361

336

-368

-346

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.842

1.783

581

533

-368

-346

2.055

1.970

         

Bedrijfskosten

        

Bedrijfskosten

1.519

1.375

566

539

-368

-346

1.717

1.568

         

Bedrijfsresultaat

323

408

15

-6

-

-

338

402

Netbeheerder Liander

Het segment netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland, Flevoland en delen van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2020 zijn ten opzichte van 2019 met bijna € 60 miljoen gestegen en bedragen € 1.842 miljoen. Deze stijging komt door het hogere aantal aansluitingen en door stijging van de gereguleerde tarieven. De bedrijfskosten voor Liander zijn gestegen met € 144 miljoen, met name een gevolg van de hogere tarieven van TenneT voor de inkoop van transportcapaciteit, door de hogere kosten voor inkoop en uitbesteed werk als gevolg van het gestegen werkpakket en door de hogere afschrijvingen als gevolg van het hoge investeringsniveau. Het bedrijfsresultaat is hierdoor in vergelijking met 2019 € 85 miljoen lager uitgekomen op € 323 miljoen.

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Kenter, Qirion, Stam, Alliander AG, Firan, TReNT, de service-units, de staven en nieuwe activiteiten. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2020 zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 23 miljoen naar € 220 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 15 miljoen positief (2019: € 6 miljoen negatief). Deze verbetering wordt onder andere veroorzaakt door hogere resultaten bij onder andere Qirion en Kenter.