Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2020

2019

Netto-omzet

 

20

 

28

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

41

 

35

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

277

 

269

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

50

 

338

 

332

      

Bedrijfskosten

     

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

51

-60

 

-52

 

Lonen en salarissen

52

-106

 

-107

 

Sociale lasten

52

-9

 

-9

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

53

-72

 

-81

 

Overige bedrijfskosten

54

-94

 

-94

 

Totaal bedrijfslasten

  

-341

 

-343

      

Bedrijfsresultaat

  

-3

 

-11

      

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

55

 

75

 

85

Rentelasten en soortgelijke kosten

56

 

-40

 

-49

Resultaat voor belastingen

  

32

 

25

      

Belastingen

57

 

-8

 

-6

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

58

 

200

 

234

      

Resultaat na belastingen

  

224

 

253