Disclaimer

Disclaimer jaarverslag

Indien in dit jaarverslag wordt gesproken over ‘wij’, ‘Alliander’, ‘de onderneming’,‘de Alliander-groep’ of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen dan worden daarmee Alliander N.V. en zijn dochterondernemingen bedoeld. Alliander N.V. houdt alle aandelen in onder andere Liander N.V., Endinet Groep B.V., Liandon B.V., Qirion B.V. (voorheen Liandon) en Alliander AG.

Waar wordt gesproken over Liander refereert dit aan netbeheerder Liander N.V. en zijn dochterondernemingen. Indien in dit jaarverslag wordt gesproken over Endinet refereert dit aan de Endinetgroep, waarvan netbeheerder Endinet B.V. deel uitmaakt. In dit jaarverslag wordt met Stam bedoeld Stam Heerhugowaard Holding B.V. met zijn dochterondernemingen en met Qirion: Qirion B.V.

Disclaimers m.b.t. actuele prestaties 

  • De gepresenteerde cijfers zijn met de grootst mogelijk zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de gepresenteerde cijfers zitten. De externe publicaties van Alliander N.V. door middel van het Jaarverslag, Halfjaarverslag en Jaarplan zijn leidend.   

  • Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden op de gepresenteerde cijfers. 

  • De gepresenteerde cijfers betreffen een momentopname met de best mogelijke schatting. Met terugwerkende kracht kunnen er aanpassingen plaatsvinden in de gepresenteerde cijfers mocht nieuwe informatie beschikbaar zijn.

  • De CO2-uitstoot is getoond op basis van de kengetallen zoals gebruikt in het 2017 jaarverslag. Aan het einde van het jaar zal de CO2-uitstoot worden herberekend met de kengetallen zoals deze gebruikt worden in het jaarverslag 2018.

  • De 12-maands voortschrijdend score betreft de score van de afgelopen 12 maanden. Een stijging/daling van de score t.o.v. de vorige maand betekent hierdoor een hogere/lagere score in de afgelopen maand in vergelijking tot dezelfde maand in het jaar ervoor.    

  • De year-to-date-score (YTD-score) betreft de cumulatieve score vanaf januari.